• Provision List - हंगामी सेवक
 • Provision List - हंगामी सेवक
  Last Updated On Dec 4 2021 4:14PM
  [ Printable Version ]  रयत शिक्षण संस्था, सातारा

  हंगामी सेवक माहिती (माध्यमिक, उच्च माध्यमिक,एम सी व्ही सी)

  तात्पुरती सेवाजेष्ठता यादी 

  (संस्था आणि पिटीशनर यांच्या मध्ये झालेल्या Consent Terms व त्याअनुषंगाने मा. ना. उच्च न्यायालय, मुंबई

  यांच्या दि. १३/०९/२०२१ व दि. २४/०९/२०२१ रोजीच्या निकालानुसार )

  हरकती नमुना 

  Seniority List 

  पत्र