• eBooks
  Last Updated On Jan 1 2019 7:26PM
  [ Printable Version ]  अ.नं. ई-बुक प्रकार लिंक
  Two successful Decades of Empowering Farmers... शैक्षणिक Download
  पालकांच्या मनांत गुणवत्तेबाबत विश्वास निर्माण करा - मा.शरदरावजी पवार धोरणात्मक Download
  एका एकलव्याचा शोध -मा.रावसाहेब शिंदे शैक्षणिक Download
  माध्यमिक शाळांची उत्कृष्टकडे वाटचाल शैक्षणिक Download
  मुख्याध्यापक मार्गदर्शिका प्रशासकीय Download
  आर.टी.ई. भाग-१ प्रशासकीय Download
  आर.टी.ई. भाग-२ प्रशासकीय Download
  अकारिक मूल्यमापन शैक्षणिक Download
  बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या मुख्य तरतूदी प्र-शैक्षणिक Download
  शाखा वित्त्तीय बाबी व  अकौंट मेंटेनन्स प्रशासकीय Download
  १० समृध्द शाळा भाग-१ शैक्षणिक Download
  ११ समृध्द शाळा भाग-२ शैक्षणिक Download
  १२ ताणतणावाचे व्यवस्थापन शैक्षणिक Download
  १३ कर्तव्ये मुख्याध्यापक,शिक्षक इत्यादी प्रशासकीय Download
  १४ रजा,सेवापुस्तके,फायलिंग,सेवानिवृत्ती,जमिनबाब प्रशासकीय Download
  १५ ऑडीट पूर्तता आणि अकौटस कमिटी कामकाज प्रशासकीय Download
    १६   शेवाशर्ती व नियम, शासकीय व संस्था पत्रव्यवहार प्रशासकीय Download
  १७ वाचन संस्कृती शैक्षणिक Download
  १८ पायाभूत चाचणी उपचारात्मक बाबी- डॉ.एन.एस. गायकवाड शैक्षणिक Download
  १९ ज्ञान रचना पद्धतीचा प्रत्यक्ष वापर - डॉ.एन.एस. गायकवाड शैक्षणिक Download