• Awards & Honours
  Last Updated On Jun 29 2017 1:55PM
  [ Printable Version ]  Award and Honours for Rayat Shikshan Sanstha
   
     
  Sr.No.  Award and Honours Year
  1  Dr. Babasaheb Ambedkar award by Govt. of India. 1994
  2  Dalit Mitra Puraskar by the state Govt  1993-94
  3  Rajarshi Shahu Puraskar by the Rajarshi Chh.Shahu Memorial trust, Kolhapur 1998
  4  Adarsha Shikshan Sanstha Puraskar by the Govt of  Maharashtra 2000-01
  5  Shri Sant Gadge Maharaj Seva Puraskar by the Shri Sant Gadage Maharaj Mission, Mumbai 2001-02
  6   Shikshan Maharshi " Dr. Panjabrao Upakhya  Bhausaheb Deshmukh Smriti Puraskar  by Yashwantrao  Chavan Maharashtra open University, Nasik 2003
  7  Excellence in Education Award-2011 by Dr. D.Y. Patil Pratishthan, Navi Mumbai. 2011
  8  Shahu, Phule, Ambedkar Puraskar by Government of Maharashtra. 2012-13
  9  Jivangourav Puraskar by Maharashtra Foundation (America & Sadhana Trust). 2013-14
  10  Vatvruksha Shiv-Puraskar by Krutisamiti, Shivaji University, Kolhapur 2014-15
  11   Satara Bhushan Puraskar  by R.N.Godbole Trust, Satara 2015-16
  12  Bharatratna Moulana Abul Kalam Azad Puraskar by Pune Municipal Corporation, Pune 2016