• Awards & Honours
  Last Updated On Dec 15 2020 12:45PM
  [ Printable Version ]  Award and Honours for Rayat Shikshan Sanstha
   
     
  Sr.No.  Award and Honours Year
  1  Dr. Babasaheb Ambedkar award by Govt. of India. 1994
  2  Dalit Mitra Puraskar by the state Govt  1993-94
  3  Rajarshi Shahu Puraskar by the Rajarshi Chh.Shahu Memorial trust, Kolhapur 1998
  4  Adarsha Shikshan Sanstha Puraskar by the Govt of  Maharashtra 2000-01
  5  Shri Sant Gadge Maharaj Seva Puraskar by the Shri Sant Gadage Maharaj Mission, Mumbai 2001-02
  6   Shikshan Maharshi " Dr. Panjabrao Upakhya  Bhausaheb Deshmukh Smriti Puraskar  by Yashwantrao  Chavan Maharashtra open University, Nasik 2003
  7  Excellence in Education Award-2011 by Dr. D.Y. Patil Pratishthan, Navi Mumbai. 2011
  8  Shahu, Phule, Ambedkar Puraskar by Government of Maharashtra. 2012-13
  9  Jivangourav Puraskar by Maharashtra Foundation (America & Sadhana Trust). 2013-14
  10  Vatvruksha Shiv-Puraskar by Krutisamiti, Shivaji University, Kolhapur 2014-15
  11   Satara Bhushan Puraskar  by R.N.Godbole Trust, Satara 2015-16
  12  Bharatratna Moulana Abul Kalam Azad Puraskar by Pune Municipal Corporation, Pune 2016
  13  Pracharya R.K. Kanbarkar Puraskar by Shivaji University, Kolhapur 2017
  14  Karmayogi Puraskar by Pri.Dr.P.B.Patil, Social foram Trust, Sangli 2018
  15  Karmaveer Bhurao Patil Krantidut Puraskar by Rashtriya Bandhuta Sahitya Parishad, Pune 2019